Disable Preloader
advies & nieuws

UPDATE 3 COVID-19 maatregelen ten behoeve van uw onderneming

1. Aanmoedigingspremie voor werknemers

Er bestond reeds een aanmoedigingspremie voor werknemers om hen aan te moedigen deeltijds te blijven werken en zo ontslagen tegen te gaan. Deze premie wordt nu uitgebreid.

Indien de onderneming een substantiële daling heeft van minimum 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van de diezelfde maand in het voorgaande jaar heeft de werknemer recht op een maandelijkse premie.

Het is aan de werkgever om aan te tonen dat deze voorwaarde vervuld is door het opstellen van een plan waaruit die daling blijkt en aan te geven welke arbeidsherverdelende maatregelen er genomen zijn.

Die premie bedraagt minimum 68 euro en maximum 172 euro. Deze premie zal ten vroegste worden betaald op 1 april 2020 en zal uitdoven op 30 juni 2020.

Via volgende link (https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-in-moeilijkheden-privesector/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-in-moeilijkheden-voor-wie ) kunt u de voorwaarden raadplegen waaraan de werknemer moet voldoen en vindt u de elementen die het plan concreet moet bevatten.

2. Land- en tuinbouwsector

De Vlaamse regering gaat akkoord met volgend maatregelenpakket om de opgelopen schade te beperken voor de land- en tuinbouwbedrijven ( tot op heden zijn er nog geen concrete maatregelen gekend)

  • De bestaande Europese crisismaatregelen activeren met het oog op de bederfbare producten die niet tijdig geoogst, verwerkt of verkocht geraken. De verdubbeling van de periode van de seizoensarbeid is al één van de maatregelen die werd genomen.
  • Versnelde uitbetaling van lopende investeringsdossiers, een waarborgregeling en een soepelheid inzake het naleven van administratieve termijnen.

 3. Vergoeding voor thuiswerk

Werkgevers kunnen aan hun werknemer een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen. Die vergoeding is vrij van belasting en vrij van RSZ-bijdragen. De vergoeding bedraagt 126,94 euro per maand.

Die vergoeding is van toepassing op alle werknemers, zonder dat er een onderscheid wordt gemaakt in categorieën van functies.

Op die manier kan de werkgever tegemoet komen aan de onkosten die gepaard gaan met thuiswerk zoals bijvoorbeeld kantoormateriaal, elektriciteit, verwarming, onderhoud bureau, verzekeringen, …

Bovenop die algemene kostenvergoeding kan de werkgever ook nog een bijkomende kostenvergoeding toekennen van 40 euro per maand. Dit is als compensatie voor de onkosten van privégebruik van internet (20 euro) en voor het gebruik van een privécomputer (20 euro).

4. Overheidsopdrachten

Ondernemingen die gegund zijn om federale overheidsopdrachten uit te voeren, zullen niet beboet worden indien zij door de coronamaatregelen vertragingen oplopen in de uitvoering van hun opdracht. Vanuit de overheid zal de inspanning geleverd worden om de betalingstermijnen voor deze opdrachten te versnellen.

5. Uitstel verzekeringen

De verzekeringssector wil ook haar steentje bijdragen aan de coronacrisis. Dit zal ze doen door een betalingsuitstel toe te staan voor bepaalde verzekeringen: 

  • Bij het hypothecair krediet worden de rentebetalingen én kapitaalaflossingen opgeschort tot eind september als de verzekerde aantoont dat hij in financiële moeilijkheden verkeert. Dit betalingsuitstel geldt ook voor de premies van de schuldsaldoverzekering
  • Alle collectieve verzekeringen (pensioen, overlijden, invaliditeit en hospitalisatie) aangegaan door de werkgever worden voortgezet ongeacht de tijdelijk werklozen. De werkgever krijgt een uitstel tot eind september voor de betaling van de premies.
  • Voor alle andere verzekeringen zal de sector zich soepel opstellen. Bij betalingsmoeilijkheden kan u zich richten tot uw verzekeraar en die zal samen met u een oplossing trachten te bekomen.

6. Corona hinderpremie

Vanaf vandaag, vrijdag 27 maart 2020, is het mogelijk om online uw aanvraag in te dienen met betrekking tot de hinderpremie. Wanneer u als onderneming voldoet aan de voorwaarden om een premie te verkrijgen, zal die binnen de 14 dagen na uw aanvraag worden betaald.

 

Het is nu ook mogelijk voor kappers om zich te beroepen op de hinderpremie aangezien ook zij hun deuren nu verplicht moeten sluiten.

 

 

 

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.