advies & nieuws
Kan een schadevergoeding gefactureerd worden en zo ja, is dit met of zonder BTW?

BTW-regeling 

In principe zijn schadevergoedingen vrijgesteld van BTW gezien men er van uitgaat dat tegenover de schadevergoeding geen belastbaar feit staat ofwel geen geleverde prestatie. De vergoeding wordt namelijk gevorderd omdat een partij, door een fout te begaan, schade heeft veroorzaakt. Dit is dezelfde redenering die geldt voor onder meer herinneringskosten, vertragingsboetes, … waarop eveneens geen BTW kan worden aangerekend. 

Lees meer
Ben je in orde met de wetgeving tot bescherming van de klokkenluiders?

Vanaf 16 februari 2023 is de Belgische wetgeving tot opzetting van de Europese Richtlijn tot bescherming van de klokkenluiders van kracht.

Ondernemers die niet meer dan 50 werknemers tewerkstellen moeten er zorg voor dragen dat hun medewerkers op de hoogte zijn van de regelgeving en van de bevoegde overheid waaraan de medewerkers inbreuken op de wetgeving kunnen melden. (vb arbeidsreglement)

Lees meer
Mag je het rijksregisternummer van je klanten gebruiken om hen te identificeren ?

Het rijksregisternummer is een uniek identificatienummer dat aan elke Belgische burger wordt toegekend. Het wordt gebruikt om de identiteit van een persoon te verifiëren en om gegevens te koppelen in verschillende administratieve systemen, zoals belastingen, sociale zekerheid, gezondheidszorg en justitie.

Lees meer
Is een functioneel e-mailadres een persoonsgegeven?

Volgens het AVG is er sprake van persoonsgegevens als de gegevens in principe betrekking hebben op een natuurlijke persoon. Gegevens hebben alleen betrekking op een natuurlijke persoon wanneer deze geïdentificeerd is of identificeerbaar is. Een persoon is geïdentificeerd wanneer deze uniek van alle andere personen binnen een groep te onderscheiden is. Een persoon is identificeerbaar wanneer deze nog niet geïdentificeerd is, maar dit zonder onevenredige inspanning wel mogelijk is. 

Lees meer
Het versturen van een zakelijke e-mail: toch niet zo informeel als men denkt.

Volgens art. 2:20 WVV moeten alle briefwisseling en andere documenten zoals facturen, offerten… ook als ze digitaal worden verzonden door een rechtspersoon een aantal verplichte vermeldingen bevatten:

Lees meer