advies & nieuws
Biedt de ‘niet conforme levering’ een ontsnappingsroute voor ‘de verborgen gebreken’?

We spreken van een verborgen gebrek indien de koper het gebrek pas kon vaststellen na de levering én indien het gebrek de zaak ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe ze was bestemd.

In dat geval kan de koper een procedure voor de rechtbank opstarten ter vrijwaring van de verborgen gebreken.

Het nadeel aan die rechtsvordering ter vrijwaring is dat ze moet worden ingesteld binnen een korte termijn.

Lees meer
Tijdige omzetting naar nieuwe vennootschapsvormen !

Met de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) werd het aantal vennootschapsvormen ingeperkt. Dit heeft tot gevolg dat er een aantal vormen zijn geschrapt.

De vennootschappen moeten zich hieraan hebben aangepast vóór 1 januari 2024.

Lees meer
Achterstallige huurgelden en de verjaringstermijn.

De vraag die al eens gesteld wordt is hoe ver de verhuurder terug in de tijd kan gaan voor de invordering van huurgelden.

Zou een aannemer die een machine had gehuurd bijvoorbeeld kunnen aangesproken worden tot betaling van achterstallige huurgelden die tot 8 jaar teruggaan?

Lees meer