advies & nieuws
De nieuwe anti - krakerswet

Vanaf 16 oktober 2017 is de nieuwe wet betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed van kracht.
De wet voorziet in een verruiming van het begrip kraken en geeft de eigenaar van het gekraakte pand meer mogelijkheden om zijn  onroerend goed te beschermen.

Lees meer
Vennootschappen die hun jaarrekening niet tijdig neerleggen, kunnen gerechtelijk ontbonden worden.

De Wet van 17 mei 2017 voorziet in een doeltreffendere ontbindingsprocedure voor vennootschappen die niet langer actief zijn of waarvan de zetel fictief is. Voortaan kan de rechtbank op verzoek van elke belanghebbende of van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van een vennootschap die haar verplichting om haar jaarrekening neer te leggen, niet is nagekomen.

Lees meer
Een nieuwe taak voor de bemiddelaar ! Met de nieuwe insolventiewetgeving trekt de wetgever de kaart van de preventie..

De insolventiewetgeving maakt van 1 mei 2018 af deel uit van het Wetboek Economisch recht. De wetgever heeft bewust gekozen om veel meer de kaart te trekken van de preventie.

Lees meer
De nieuwe insolventiewetgeving trekt de kaart van de ‘fresh start’

Het is de taak van de curator om alle resterende goederen te verkopen en met de opbrengst alle openstaande facturen van leveranciers of kredietinstellingen aan te zuiveren. Meestal is de opbrengst niet voldoende om alle schuldeisers te kunnen betalen. Voortaan kan de natuurlijke persoon - gefailleerde een kwijtschelding van restschulden vragen maar dit moet wel gebeuren binnen de drie maanden na bekendmaking van het faillissementsvonnis.

Lees meer
Meer waarborg voor schuldeisers van een BVBA bij kapitaalsvermindering

De wet van 22 november 2013 voorziet voor de schuldeisers van een NV die een vordering hebben die dateert van vóór de algemene vergadering die zich over deze kapitaalsvermindering dient uit te spreken, het recht om binnen de 2 maanden een zekerheid te vragen van de vennootschap. De vennootschap kan de vordering betwisten door de schuld te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Lees meer