advies & nieuws
Rechtsmisbruik: de matiging van contractuele wanprestaties bij handelshuur.

Op grond van de handelshuurwetgeving worden huurachterstallen beschouwd als ernstige contractuele wanprestaties vanwege de huurder, dewelke aanleiding kan geven tot de ontbinding van de overeenkomst.

Dit absoluut recht dient echter te worden genuanceerd in het licht van een recent arrest van het Hof van Cassatie van 4 maart 2021.

Lees meer
Erfpacht als waardig alternatief voor de handelshuur?

Van zodra een huurder een onroerend goed huurt met de bedoeling om daar zijn handelsactiviteit in onder te brengen, is de handelshuurwet van toepassing. De wet op de handelshuur bevat echter veelal bepalingen van dwingend recht, hetgeen niet altijd even aangewezen is.

Lees meer
Wie beslist over de wijziging van de maatschappelijke zetel van een vennootschap?

Bij het willen verplaatsen van de maatschappelijke zetel van de vennootschap rijzen vaak verschillende vragen zoals wie kan die beslissing nemen of is hiervoor een statutenwijziging vereist?

Om een antwoord te vinden op dergelijke vragen moeten we sinds 1 januari het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) raadplegen. We stellen vast dat het WVV een soepeler regime heeft ingevoerd met betrekking tot de wijze waarop de zetel kan verplaatst worden.

Lees meer
Goed nieuws: de aanvraag tot kwijtschelding van uw schulden na faillissement moet niet meer ingediend worden binnen de 3 maanden !

Dankzij de kwijtschelding kan een natuurlijke persoon na faillissement bevrijd worden van zijn restschulden. Dit betekent dat alle inkomsten die na het faillissement worden verworven, niet toekomen aan de curator maar aan de onderneming.

Lees meer