advies & nieuws
Sinds 1 september 2023 is het insolventierecht grondig gewijzigd: Wij vatten samen !

Met ingang van 1 september 2023 is het Belgisch insolventierecht drastisch gewijzigd.

Door het invoeren van heel wat nieuwigheden en de bestaande procedures grondig te wijzigen wil de wetgever doeltreffende instrumenten en kansen bieden aan zowel ondernemingen als individuen om hun financiële uitdagingen en moeilijkheden te overwinnen en zo een gezondere economische omgeving creëren.

Lees meer
Automatische kwijtschelding van de gefailleerde natuurlijke persoon

Het goedgekeurde wetsontwerp voorziet nu dat de gefailleerde natuurlijke persoon automatisch wordt bevrijd van zijn restschulden zonder dat hij daartoe een formeel verzoek moet indienen.

Lees meer
Kan een schadevergoeding gefactureerd worden en zo ja, is dit met of zonder BTW?

BTW-regeling 

In principe zijn schadevergoedingen vrijgesteld van BTW gezien men er van uitgaat dat tegenover de schadevergoeding geen belastbaar feit staat ofwel geen geleverde prestatie. De vergoeding wordt namelijk gevorderd omdat een partij, door een fout te begaan, schade heeft veroorzaakt. Dit is dezelfde redenering die geldt voor onder meer herinneringskosten, vertragingsboetes, … waarop eveneens geen BTW kan worden aangerekend. 

Lees meer
Ben je in orde met de wetgeving tot bescherming van de klokkenluiders?

Vanaf 16 februari 2023 is de Belgische wetgeving tot opzetting van de Europese Richtlijn tot bescherming van de klokkenluiders van kracht.

Ondernemers die niet meer dan 50 werknemers tewerkstellen moeten er zorg voor dragen dat hun medewerkers op de hoogte zijn van de regelgeving en van de bevoegde overheid waaraan de medewerkers inbreuken op de wetgeving kunnen melden. (vb arbeidsreglement)

Lees meer
Mag je het rijksregisternummer van je klanten gebruiken om hen te identificeren ?

Het rijksregisternummer is een uniek identificatienummer dat aan elke Belgische burger wordt toegekend. Het wordt gebruikt om de identiteit van een persoon te verifiëren en om gegevens te koppelen in verschillende administratieve systemen, zoals belastingen, sociale zekerheid, gezondheidszorg en justitie.

Lees meer