Disable Preloader
advies & nieuws

Kleine ondernemingen en de kennelijk grove fout van de bestuurder bij faillissement

Toepassing

Op grond van artikel XX.225 WER kunnen bestuurders hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden door de curator voor de kennelijk grove fout die zij hebben begaan die heeft bijgedragen tot het faillissement.

Heel concreet moet volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De onderneming is failliet
  • Er zijn meer passiva dan activa voorhanden
  • De bestuurder heeft een kennelijke grove fout begaan.

Om te weten of het gaat om een kennelijk grove fout, wordt er getoetst aan de norm van de normaal, zorgvuldig en voorzichtige bestuurder en of die in dezelfde omstandigheden ook die fout zou gemaakt hebben.

Onder een kennelijk grove fout valt bv. het gebrek aan gepubliceerde jaarrekeningen sinds oprichting, fiscale fraude, niet naleven van de regels rond belangenconflicten,…

  • Die kennelijke grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement. Er moet dus een causaal verband worden aangetoond tussen de fout en het faillissement

Kleine ondernemingen

In paragraaf 2 van artikel XX.225 WER wordt er voorzien in een uitzondering op de bestuurdersaansprakelijkheid indien het gaat om een kleine onderneming.

Onder het begrip kleine onderneming valt: een onderneming die gedurende de drie boekjaren vóór het faillissement of als de onderneming minder dan drie jaren was opgericht, gedurende die boekjaren een gemiddelde omzet had van minder dan 620.000€ excl. BTW en een balanstotaal van maximum 370.000€ bij het einde van het laatste boekjaar.

Dit vormt een belangrijke uitzondering en het is dan ook de vraag aan wie het toekomt om te bewijzen dat de voorliggende onderneming valt onder de uitzondering. Rechtspraak en rechtsleer zijn hier eenduidig in: de bestuurder. Dit werd ook nogmaals bevestigd in een vrij recent arrest van het Hof van Cassatie van december 2021.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.