Disable Preloader

gratis advies & nieuws

GDPR: Berisping wegens het niet verlenen van inzage naar aanleiding van intrekking van benoeming

Feiten

In deze zaak werd de FOD Volksgezondheid aangeklaagd omdat ze niet antwoordde op de vraag van de klager waarom hem de functie van plaatsvervangend lid van de geneeskundige commissie van de provincie Limburg werd ontnomen. De klager verstuurde zijn verzoek tot inzage aan de FOD Volksgezondheid zowel per aangetekend schrijven, gewone post als per e-mail, maar hij kreeg geen reactie, zelfs niet na een bevel aan de verweerder van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Disproportioneel beperken van de rechten van de klager

De betrokkene heeft onder de GDPR het recht om  binnen de maand na het versturen van het verzoek tot inzage antwoord te krijgen op zijn vraag en inzage te verkrijgen (artikel 15 GDPR). De verwerkingsverantwoordelijke moet in principe binnen een maand na ontvangst van het verzoek antwoorden. Indien de FOD Volksgezondheid geen inzake wou verlenen moest zij hier minstens binnen de maand een gegronde reden voor geven aan de klager. De geschillenkamer stelde dat de verweerder verschillende fouten had begaan, waaronder het onzorgvuldig handelen, het niet beantwoorden van het verzoek, het disproportioneel beperken van diens rechten, het niet naleven van een bevel van de geschillenkamer, en het laattijdig verdelen van de interne post.

De gegevensbeschermingsautoriteit legt enkel boetes op.  

Daarnaast vroeg de klager ook om hersteld te worden in zijn positie en wou hij een schadevergoeding bekomen, maar de geschillenkamer legde de FOD Volksgezondheid enkel een berisping op. De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft de bevoegdheid om een administratieve geldboete op te leggen, maar niet om een schadevergoeding toe te kennen. Daarvoor dient de betrokkene zich tot een rechtscollege te wenden.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved