Disable Preloader

gratis advies & nieuws

advies en nieuws

De voorwaarden tot het bekomen van een faillissementsuitkering wegens economische moeilijkheden zijn sinds 1 juli 2017 verstrengd.

Een gefailleerde zelfstandige heeft recht op een uitkering

Sinds 1 juli 1997 kan u als gefailleerde zelfstandige onder bepaalde voorwaarden een uitkering aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Hetzelfde geldt als u uw activiteit stopgezet hebt binnen 3 jaar na een collectieve schuldenregeling.
Sinds 1 oktober 2012 kan u ook een uitkering aanvragen als u uw activiteit noodgedwongen hebt moeten stopzetten door een natuurramp, brand, vernieling door een derde of een allergie.

Situatie vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 werd deze verzekering verder uitgebreid. Voortaan kunnen ook zelfstandigen, die hun activiteit moeten stopzetten wegens economische moeilijkheden deze verzekering aanvragen. Sinds 1 juli 2017 zijn de voorwaarden om de uitkering te krijgen op deze laatste gronden verstrengd.
Binnen deze pijler zijn er 3 situaties gedefinieerd die wijzen op ‘economische moeilijkheden’:
A.leefloon ontvangen op het moment van de stopzetting
B.of vrijstelling bekomen hebben (in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de maand van de stopzetting)
C.of een inkomen hebben dat de minimumdrempel (voor een hoofdberoep of een maxistatuut, afhankelijk van de situatie) niet overschrijdt gedurende het jaar van de stopzetting en het daaraan voorafgaande jaar. 
De voorwaarden moeten – bovenop de algemene voorwaarden - cumulatief vervuld zijn om op deze grond aanspraak te kunnen maken op het overbruggingsrecht.
Binnen de laatste situatie (beperkte beroepsinkomsten) worden er vanaf 1/7/17 twee bijkomende voorwaarden opgelegd, enkel voor aanvragers die op het moment van de stopzetting als zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot actief waren.
A. op het ogenblik van de stopzetting moet er een procedure tot ontbinding en vereffening gestart zijn. Ter controle zal het sociaal verzekeringsfonds de beslissing van het bevoegd orgaan opeisen. (Die beslissing kan neergelegd zijn bij de griffie vennootschappen van de rechtbank van koophandel of gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad.)
B.de vermogensvoordelen (dat zijn dus inkomsten waar geen beroepsprestaties tegenover staan) die de aanvrager ontvangt door de ontbinding en vereffening mogen niet hoger zijn dan 26592,5€.
Hoe zal het fonds de omvang van deze vermogensvoordelen bepalen?
A. Forfaitair. Het percentage van de aandelen dat de aanvrager bezit, moet vermenigvuldigd worden met het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar
B. Afwijking van het forfait. De berekening op basis van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar is indicatief. De aanvrager mag het tegendeel bewijzen.
Deze wijziging is van toepassing op de stopzettingen vanaf 1 juli 2017.
Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved