Disable Preloader
advies & nieuws

De nieuwe anti - krakerswet

In welke gevallen kan u optreden indien u wordt geconfronteerd met krakers?

Vanaf 16 oktober 2017 is de nieuwe wet betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed van kracht.
De wet voorziet in een verruiming van het begrip kraken en geeft de eigenaar van het gekraakte pand meer mogelijkheden om zijn onroerend goed te beschermen.
Naast de strafbaarstelling van het onrechtmatig binnentreden van een bewoonde woning (art. 439 Sw.), wordt nu ook het onrechtmatig binnentreden van een onbewoonde woning strafbaar gesteld (art. 442/1 Sw.). Bovendien wordt deze strafbaarstelling uitgebreid naar quasi elk onroerend goed of een deel ervan en niet enkel het binnentreden ervan, doch ook het bezetten ervan of het erin verblijven.

Wat zijn de mogelijkheden voorzien in de wet om op te treden in voornoemde gevallen?

In tegenstelling tot het kraken van een bewoond pand, is het kraken van een onbewoond pand een klachtmisdrijf. Er kan met andere woorden enkel opgetreden worden indien de persoon die een titel heeft op het onroerend goed, besluit de rechten die uit deze titel voortvloeien, te laten gelden.
De wet voorziet in twee mogelijkheden:
1°  Procureur des Konings (art. 12-13 nieuwe wet)
Indien personen een onbewoond pand hebben gekraakt, kan de eigenaar van dit pand klacht neerleggen bij de politie met het verzoek de ontruiming van het pand te bevelen.
De Procureur des Konings zal, mits het verzoek op eerste zicht kennelijk gegrond lijkt en na het horen van de krakers, de ontruiming van het goed bevelen die moet worden uitgevoerd binnen een termijn van 8 dagen vanaf de kennisgeving.
Tegen het bevel tot ontruiming staat nog wel hoger beroep open. Het verzoekschrift hoger beroep moet binnen de 8 dagen na kennisgeving van het bevel tot ontruiming worden neergelegd bij het Vredegerecht van het kanton waar het onroerend goed gelegen is.  Het hoger beroep schorst het bevel tot ontruiming.
De zitting vindt plaats uiterlijk 10 dagen na de neerlegging van het verzoekschrift hoger beroep en het vredegerecht zal binnen een termijn van 10 dagen volgend op de zitting uitspraak doen in hoger beroep. Bij het kraken van een bewoond pand kan de politie op eigen initiatief optreden.
2° Vrederechter (art. 1344octies – 1344duodecies Ger.W.)
Net zoals voorzien in de oude wetgeving, kan u zich richten tot de Vrederechter van het kanton waarin het onroerend pand gelegen is teneinde een uithuiszetting te bekomen.
Dergelijke procedure wordt normaliter ingeleid via een tegensprekelijk verzoekschrift, hetgeen veronderstelt dat u minstens kennis hebt van de identiteit van één van de krakers. Indien dit echter onmogelijk blijkt, kan u de procedure inleiden met een eenzijdig verzoekschrift. In ieder geval wordt het verzoekschrift met het oog op uithuiszetting neergelegd ter griffie van het bevoegde Vredegerecht.
De vrederechter zal eerst trachten de partijen te verzoenen. Indien er geen verzoening mogelijk blijkt, worden de belangen van alle partijen afgewogen tegenover elkaar teneinde een besluit te kunnen vormen.
In het geval de vrederechter de uithuiszetting uitspreekt, zal de tenuitvoerlegging hiervan plaatsvinden binnen de 8 dagen na betekening van het vonnis. In uitzonderlijke gevallen kan de vrederechter deze termijn verlengen.
Bovendien zullen de goederen die werden binnengebracht door de personen die het pand zonder toestemming hebben betrokken en die niet werden meegenomen bij de uithuiszetting, op kosten van deze persoon kunnen  verwijderd worden.
Voor nalezing van de nieuwe wet:
Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.