Disable Preloader
advies & nieuws

Corona- ouderschapsverlof

Op 14 mei 2020 is het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, dat vanaf 1 mei 2020 een corona-ouderschapsverlof invoert.

Werknemers kunnen met het akkoord van hun werkgever hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse of viervijfde betrekking om voor hun kind of pleegkind tot de leeftijd van 12 jaar te zorgen tijdens de COVID-19 epidemie. Voor kinderen met een beperking is de leeftijdsgrens opgetrokken tot 21 jaar en sommige gevallen zelfs niet van toepassing.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied is net hetzelfde als dat van het gewone ouderschapsverlof.

Het statutaire personeel van de gewesten en gemeenschappen, de lokale besturen en het onderwijs dienen zich te informeren bij hun werkgever of bij de bevoegde overheid om na te gaan of ze recht hebben op het corona-ouderschapsverlof. Indien zij recht hebben op dit verlof, zullen ze in aanmerking komen voor een onderbrekingsuitkering van de RVA.

Voorwaarden

Elke werknemer die ten minste 1 maand in dienst is van zijn werkgever, kan het corona-ouderschapsverlof opnemen indien

  • Voor een kind tot en met 12-jarige leeftijd;
  • Voor een geadopteerd kind: vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van zijn gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft, en dit ook tot dat het kind 12 jaar wordt;
  • Als pleegouder hiertoe aangesteld door de rechtbank of door een door de gemeenschap erkende dienst, en dit tot dat het kind 12 jaar wordt.

Als het gewone ouderschapsverlof niet voorziet in een anciënniteitsvoorwaarde, dan moet de werknemer niet ten minste 1 maand in dienst zijn, om in aanmerking te komen van dit corona – ouderschapsverlof.

De leeftijdsgrens wordt evenwel vastgesteld op 21 jaar wanneer (1) het kind voor ten minste 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke beperking, (2) een aandoening heeft waaraan ten minste 4 punten worden toegekend in pijler I van de medisch-sociale schaal zoals wordt aangenomen in het kader van de regelgeving van de kinderbijslag of (3) dat tenminste 9 punten worden toegekend in de drie pijlers samen van deze medisch-sociale schaal.

Er is geen leeftijdsgrens voor een kind of volwassene met een beperking dat geniet van een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen.

Verlofmogelijkheden

Voltijdse werknemers kunnen het corona-ouderschapsverlof opnemen door hetzij 1/2de, hetzij 1/5de van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking te komen werken.

De vermindering van de arbeidsprestaties tot de helft van een voltijdse betrekking kan ook worden gevraagd door deeltijds tewerkgestelde werknemers op voorwaarde dat ze ten minste ¾ van een voltijdse betrekking werkten op moment dat het corona ouderschapsverlof wordt aangevraagd.

Het corona-ouderschapsverlof kan als volgt worden opgenomen vanaf 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020:

  • ofwel in één aaneengesloten periode;
  • ofwel in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van één maand;
  • ofwel in één of meerdere, al dan niet aansluitende, perioden van een week;
  • ofwel een combinatie van 2 en 3.

Wisselwerking met andere vormen van ouderschapsverlof

De werknemer die reeds een halftijds of 1/5de ouderschapsverlof uitoefent op grond van een ander koninklijk besluit, kan, met akkoord van zijn werkgever, dit ouderschapsverlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof onder dezelfde vorm.

Indien de oorspronkelijk aangevraagde einddatum van dit gewone ouderschapsverlof zich na 30 juni 2020 situeert, dan wordt dit gewone ouderschapsverlof vanaf 1 juli 2020 automatisch verdergezet tot die datum.

De werknemer die zijn loopbaan heeft onderbroken of zijn arbeidsprestaties heeft verminderd in het kader van een stelsel van loopbaanonderbreking op grond van de herstelwet van 22 januari 1985 kan, met akkoord van zijn werkgever, deze loopbaanonderbreking schorsen met het oog op het opnemen van het corona-ouderschapsverlof.

Indien de oorspronkelijk aangevraagde einddatum van deze loopbaanonderbreking zich na 30 juni 2020 situeert, dan wordt deze loopbaanonderbreking vanaf 1 juli 2020 automatisch verdergezet tot die datum.

De periode van het halftijds of 1/5de ouderschapsverlof of de loopbaanonderbreking die op die manier wordt omgezet in een corona-ouderschapsverlof wordt niet aangerekend op de maximale duur van dit ouderschapsverlof of deze loopbaanonderbreking.

De periode gedurende de welke het ouderschapsverlof werd omgezet in corona-ouderschapsverlof of gedurende de welke de loopbaanonderbreking werd geschorst om corona-ouderschapsverlof op te nemen, kan later nog worden opgenomen, ook als dit saldo niet voldoet aan de minimale duur van het verlof.

Voordelen

Het opnemen van het corona-ouderschapsverlof is financieel voordeliger dan het gewone ouderschapsverlof, en telt bovendien niet mee voor de maximale duurtijd van het gewone ouderschapsverlof.

Een derde voordeel is dat het corona-ouderschapsverlof snel en flexibel kan worden opgenomen mits de werkgever hiermee akkoord gaat. De werknemer hoeft zijn werkgever slechts drie dagen op voorhand in te lichten. Het kan opgenomen worden in één keer tot het einde van de maatregel, of in één of meerdere weken of maanden, die al dan niet bij elkaar aansluiten.

Ontslagbescherming

De ontslagbescherming van de regeling van de loopbaanonderbreking is van toepassing. Dit betekent dat de werkgever het contract niet mag beëindigen, tenzij hij een dringende of voldoende reden heeft.

De ontslagbescherming gaat in de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever en eindigt drie maanden na het einde van het verlof.

Duur van de maatregel

Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020. De maatregel kan via een bij Ministerraad overlegd koninklijk besluit wel nog worden verlengd.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.