Disable Preloader
advies & nieuws

Wat heeft u nodig om een procedure gerechtelijke reorganisatie op te starten?

De procedure gerechtelijke reorganisatie (GRP) biedt aan ondernemingen in tijdelijke financiële moeilijkheden de kans om, dank zij de bescherming tegen hun schuldeisers verleend door de ondernemingsrechtbank, deze moeilijke periode te overwinnen en een reorganisatieplan op te stellen die hen toelaat de onderneming te redden en zo een faillissement te vermijden.

Wie kan een procedure gerechtelijke reorganisatie aanvragen

Elke ondernemer kan beroep U kan zowel als rechtspersoon of natuurlijk persoon-ondernemer beroep doen op deze procedure. 

Voorwaarden

De twee voorwaarden waaraan een ondernemer moet voldoen om toegang te verkrijgen tot deze procedure.
A.De continuïteit van de onderneming is in gevaar of er is een ernstige dreiging dat deze in de nabije toekomst in gevaar zal komen (tekort liquiditeiten, lage solvabiliteit, zwakke rentabiliteit)
B. Er moet een oplossing voorhanden zijn om de continuïteit van de onderneming of een deel hiervan te handhaven.

Formaliteiten

Om de procedure op te starten, moet een verzoekschrift ingediend worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. 
Dit verzoekschrift moet conform  van dezelfde wet op straffe van niet-ontvankelijkheid volgende elementen bevatten:
 • een uiteenzetting van de gebeurtenissen waarop zijn verzoek is gegrond en waaruit blijkt dat naar zijn oordeel de continuïteit van zijn onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd is
 • welke soort  procedure van gerechtelijke reorganisatie men aanvraagt (minnelijke/collectieve/met het oog op een overdracht onder gerechtelijk gezag
 • de vermelding van een elektronisch adres waarop de verzoeker zolang de procedure van gerechtelijke organisatie duurt, kan worden bereikt en waaruit hij de ontvangst kan melden van de ontvangen mededelingen
 • de twee recentste jaarrekeningen die volgens de statuten hadden moeten neergelegd zijn en de eventueel nog niet neergelegde jaarrekening van het laatste boekjaar of, indien de schuldenaar een natuurlijke persoon is, de twee recentste aangiftes in de personenbelasting
 • een boekhoudkundige staat die het actief en het passief weergeeft en de resultatenrekening die maximum drie maanden oud is, opgesteld met de bijstand van hetzij een bedrijfsrevisor, hetzij een externe accountant, hetzij een externe erkend boekhouder of een externe erkend boekhouder-fiscalist
 • een begroting met een schatting van de inkomsten en uitgaven voor ten minste de duur van de gevraagde opschorting, opgesteld met de bijstand van een van de beroepsbeoefenaars zoals in vorig punt vermeld
 • een volledige lijst van de erkende of beweerde schuldeisers in de opschorting, met vermelding van hun naam, hun adres en het bedrag van hun schuldvordering en de bijzondere vermelding van de hoedanigheid van buitengewone schuldeiser in de opschorting en van het goed dat is belast met een zakelijke roerende zekerheid of een hypotheek of dat eigendom is van de betrokken schuldeiser;
 • een toelichting omtrent de wijze waarop de maatregelen en voorstellen die hij overweegt om de rendabiliteit en de solvabiliteit van zijn onderneming te herstellen, om een eventueel sociaal plan in te zetten en om de schuldeisers te voldoen
 • een toelichting omtrent de wijze waarop de schuldenaar voldaan heeft aan de wettelijke of conventionele verplichtingen de werknemers of hun vertegenwoordigers in te lichten of te raadplegen;
   
Daarnaast kan de schuldenaar bij zijn verzoekschrift alle andere stukken voegen die hij nuttig oordeelt om het verzoek toe te lichten.
Het verzoekschrift wordt ondertekend door de schuldenaar of door diens advocaat en wordt samen met de nuttige stukken, ter griffie van de Rechtbank neergelegd.

Bescherming van de neerlegging van het verzoekschrift

Vanaf de neerlegging van het verzoekschrift is de onderneming beschermd tegen haar schuldeisers. De schuldeisers kunnen geen uitvoerende maatregelen meer nemen ten aanzien van de onderneming en bovendien kan het faillissement in deze periode niet worden uitgesproken.
Indien er reeds uitvoerende roerende of onroerende beslagen werden gelegd door schuldeisers dan kan de ondernemingsrechtbank op verzoek van de onderneming in moeilijkheden de schorsing van de uitvoering bevelen indien kan worden aangetoond dat de verzetting van de uitvoering de continuïteit van de onderneming zou bedreigen. 
Het is dan ook aangeraden om in het inleidend verzoekschrift deze uitvoerende beslagen te vermelden en de opschorting te vragen. De beslagexploten moeten op straffe van onontvankelijkheid ook worden meegedeeld aan de rechtbank. 
Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiële en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiële en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.