Disable Preloader
advies & nieuws

Steunmaatregel COVID 19: Tijdelijke pauzeknop voor ondernemingen: Meer vragen dan antwoorden !

Gemeenrechtelijke procedure gerechtelijke reorganisatie

De Belgische insolventiewetgeving kent voor ondernemingen in moeilijkheden de procedure gerechtelijke reorganisatie waarbij aan ondernemingen in moeilijkheden bescherming wordt geboden tegen hun schuldeisers.

Door de ondernemingsrechtbank wordt, indien de onderneming aan de wettelijke voorwaarden voldoet (tijdelijke financiële moeilijkheden met een kans op overleven), een periode toegekend waarbinnen de onderneming zijn schulden voorafgaand aan de bescherming niet moet betalen en zij voor de oude schulden niet kan gedagvaard worden in faillissement noch kunnen er voor deze schulden beslagen gelegd worden. Tijdens deze periode van opschorting werkt de onderneming een plan uit dat aan de rechtbank en de schuldeisers wordt voorgelegd. In het plan legt de onderneming uit hoe zij plant deze crisis te overleven en stelt zij een afbetalingsplan voor aan haar schuldeisers.

Steunmaatregel: pauzeknop voor ondernemingen in moeilijkheden

Het voorstel dat door de Minsterraad is goedgekeurd kiest ervoor om, in plaats van de ondernemingsrechtbanken te overstelpen met een overvloed aan verzoekschriften om bescherming te krijgen tegen de schuldeisers, alle ondernemingen die onder de nieuwe insolventiewetgeving vallen, te laten genieten automatisch en tijdelijk van een wettelijke opschorting. Dat houdt in dat:

  • De onderneming beschermd is tegen inbeslagnames;
  • Ondernemingen niet failliet verklaard kunnen worden op verzoek van hun schuldeisers (wel op verzoek van het openbaar ministerie, of mits akkoord van de schuldenaar zelf);
  • Lopende overeenkomsten niet beëindigd kunnen worden wegens wanbetaling;
  • De schuldenaar tijdelijk niet verplicht is aangifte van faillissement te doen;
  • De ondernemingsrechter beslist of een schuldenaar van deze opschorting kan genieten wanneer hij zich er bij wijze van verweer op beroept.

Tegelijkertijd wordt vooropgesteld dat ondernemingen geen vrijgeleide krijgen om de situatie te misbruiken. De voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank kan te allen tijde, op verzoek van de schuldeiser, de tijdelijke opschorting opheffen. De regeling is niet bedoeld voor ondernemingen die voorafgaand aan deze crisis reeds in staat van faillissement waren, maar enkel voor bedrijven die op 18 maart nog in goeden doen waren, maar mogelijks door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn geraakt.

Op dit moment doet deze aangekondigde maatregel veel vragen rijzen.

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

Volgens het voorontwerp volmachtsbesluit zouden enkel ondernemingen die niet failliet waren vóór 18 maart 2020 beroep kunnen doen op deze bescherming. Tot nu toe is het ook onduidelijk of deze bescherming enkel van toepassing is op bedrijven die verplicht moesten sluiten en de ondernemingen die een nader te bepalen aanzienlijke daling van de omzet hebben geleden of op alle bedrijven. Op de website van Koen Geens wordt er verwezen naar ‘alle ondernemingen’ die onder de toepassing van de faillissementswetgeving vallen.

Welke ondernemingen zijn dit? Indien ondernemingen effectief failliet zijn, dan zijn deze beschermingsmaatregelen sowieso dode letter. Maar kan een onderneming die in moeilijkheden verkeerde maar nog niet failliet was verklaard op 18 maart 2020, van deze wettelijke opschorting genieten tot een rechtbank anderzins beslist en wat zijn dan de criteria die een rechtbank zal hanteren?

Hoe kan een ondernemingsrechtbank post factum vaststellen of op 18 maart 2020 de onderneming voldeed aan de faillissementsvoorwaarden. Er zal mogelijk weinig ruimte zijn voor discussie indien blijkt dat vóór 18 maart de kredieten werden opgezegd of verschillende schuldeisers reeds (uitvoerend) beslag hadden gelegd… maar de bewijslast zal in vele gevallen niet zo evident zijn. 

Wat met ondernemingen die niet aan de faillissementsvoorwaarden voldoen op 18 maart 2020 maar reeds langer financiële moeilijkheden hebben of wat met zij die vóór 18 maart 2020 reeds de bescherming hebben aangevraagd tegen hun schuldeisers en alle mogelijke inspanningen leveren om de verplichtingen voortvloeiend uit het door de schuldeisers en de ondernemingsrechtbank goedgekeurd herstelplan en afbetalingsplan na te leven?

Voor welke ondernemingen kan deze ‘pauzeknop’ een oplossing zijn?

Een faillissementstoestand houdt in dat een onderneming over onvoldoende liquide middelen beschikt om haar schuldeisers te betalen en dat ze ook bij haar handelspartners en kredietverstrekkers geen /onvoldoende krediet heeft. Als een onderneming tijdens de periode van de automatische opschorting van betaling, aan deze voorwaarden voldoet, is het waarschijnlijk dat deze situatie nog steeds bestaat als de bescherming wordt opgeheven. Wat zijn de overgangsmaatregelen?

Als de bescherming lang genoeg wordt aangehouden, dan kan deze pauzeknop voor de grotere ondernemingen die door de aard van hun activiteiten zeer snel over een belangrijke instroom van financiële middelen beschikken, een oplossing bieden. Zij zullen in der minne met hun schuldeisers met betrekking tot de oude schuldlast afbetalingsafspraken kunnen maken.

Maar wat met de kleine en middelgrote onderneming die niet over voldoende liquide middelen beschikken?  De schuldenberg verdwijnt niet plots. Mogelijk kan een overbruggingskrediet met staatswaarborg een oplossing bieden als de onderneming aan de voorwaarden voldoet om een dergelijk krediet te bekomen. Dit zal afhangen van de afbetalingscapaciteit van de onderneming.  Indien de problemen groter zijn dan deze die veroorzaakt zijn door de crisis inzake COVID 19 of de inkomensstroom is na de periode van bescherming onzeker, dan biedt deze pauzeknop geen oplossing.

Betalingsverkeer valt stil.

Deze maatregel heeeft bijkomend als gevolg dat het betalingsverkeer tussen bedrijven dreigt stil te vallen aangezien er geen sanctie meer verbonden is aan het niet betalen van schulden?  Zo geraken alle bedrijven in moeilijkheden. Zelfs als deze maatregel enkel van toepassing is op de bedrijven die moesten sluiten door de maatregelen inzake COVID 19 en deze die een aantoonbare omzetdaling ondervinden, dan nog komen ook veel andere bedrijven door deze vrijgeleide tegen een betalingsstop in liquiditeitsproblemen.

Wisselwerking tussen deze tijdelijke automatische opschorting van betaling en de gemeenrechtelijke opschorting van betaling.

Zal de onderneming in financiële moeilijkheden tijdens de periode van automatische opschorting van betaling, nog een verzoek tot bescherming kunnen indienen conform het gemene recht? Of kan deze gemeenrechtelijke procedure worden opgestart nadat de wettelijke periode van opschorting is afgelopen?

Voor heel veel bedrijven zal het immers van groot belang zijn om eens de winkels terug opgaan en de economie terug op gang komt, enerzijds niet onder druk te kunnen gezet worden door hun schuldeisers en anderzijds de mogelijkheid te krijgen de schuldenlast volgens hun eigen tempo af te betalen.

Besluit

De maatregelen van de overheden zijn hoofdzakelijk gericht op de grotere bedrijven die voldoende reserves en kapitaalkrachtige partners hebben om snel uit de financiële moeilijkheden te geraken.

De kleine tot middelgrote zelfstandige waaronder ook veel startende bedrijven worden vergeten.

De enige mogelijke oplossing voor heel wat bedrijven is het aanvragen van een bescherming tegen de schuldeisers conform de procedure gerechtelijke reorganisatie. Is het niet nu dan is het achteraf.

Het is in elk geval van groot belang dat er snel duidelijkheid komt over de draagwijdte en het toepassingsgebied van deze ‘pauzeknop’.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.