advies & nieuws
Het vraagrecht van de aandeelhouders in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Het WVV stipuleert dat aandeelhouders zowel van NV, BV als CV vragen kunnen stellen aan de bestuurders. Dit recht kan worden uitgeoefend tijdens een jaarlijkse, een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering en vloeit voort uit de verantwoordingsplicht van bestuurders.

Lees meer
BTW en e-commerce: versoepeling op komst?

E-commerce is alomtegenwoordig in onze huidige samenleving. Waar e-commerce in haar eerste fases nog beperkt bleef qua reikwijdte, gaat dit nu al ruim over de landsgrenzen heen.  Bijgevolg krijgen veel webshops uiteraard te maken met buitenlandse btw-regels.  Met het oog hierop zal Europa vanaf 1 juli 2021 de btw-regels versoepelen om het online handelsverkeer vlotter te laten verlopen.

Lees meer
Rechtsmisbruik: de matiging van contractuele wanprestaties bij handelshuur.

Op grond van de handelshuurwetgeving worden huurachterstallen beschouwd als ernstige contractuele wanprestaties vanwege de huurder, dewelke aanleiding kan geven tot de ontbinding van de overeenkomst.

Dit absoluut recht dient echter te worden genuanceerd in het licht van een recent arrest van het Hof van Cassatie van 4 maart 2021.

Lees meer
Erfpacht als waardig alternatief voor de handelshuur?

Van zodra een huurder een onroerend goed huurt met de bedoeling om daar zijn handelsactiviteit in onder te brengen, is de handelshuurwet van toepassing. De wet op de handelshuur bevat echter veelal bepalingen van dwingend recht, hetgeen niet altijd even aangewezen is.

Lees meer
Wie beslist over de wijziging van de maatschappelijke zetel van een vennootschap?

Bij het willen verplaatsen van de maatschappelijke zetel van de vennootschap rijzen vaak verschillende vragen zoals wie kan die beslissing nemen of is hiervoor een statutenwijziging vereist?

Om een antwoord te vinden op dergelijke vragen moeten we sinds 1 januari het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) raadplegen. We stellen vast dat het WVV een soepeler regime heeft ingevoerd met betrekking tot de wijze waarop de zetel kan verplaatst worden.

Lees meer